loadingimg

Wczytuję dane...
 • Rejestracja

Bestsellery
Zawieszka typ L 100
Cena: 5,00 netto (6,15 PLN brutto)
Koszty transportu widoczne w koszyku od 1.00 PLN
Pojemnik mały
Cena: 13,00 netto (15,99 PLN brutto)
Koszty transportu widoczne w koszyku od 1.00 PLN
Klin do poziomowania
Cena: 1,24 netto (1,52 PLN brutto)
Koszty transportu widoczne w koszyku od 1.00 PLN
rzetelna firma

Rzetelna Firma

Przepisy BHP

 bhp

 

Meble BHP: szafy i szafki

Odpowiednie zagospodarowanie pomieszczeń pracowniczych przy spełnieniu obowiązujących wymagań BHP to obowiązek każdego pracodawcy. HERITUS posiada w swojej ofercie szeroką gamę szaf metalowych najwyższej jakości, które pozwalają na kompleksowe zorganizowanie pomieszczeń socjalnych. Oferujemy także bezpłatne wizualizacje wybranych zestawień kolorystycznych oraz pomoc w funkcjonalnym urządzeniu wszelkich pomieszczeń pracowniczych.

 
Przepisy bhp dotyczące mebli do szatni pracowniczej  

  
Każdy pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w firmie odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Oznacza to, że w zależności od rodzaju stosowanej odzieży, warunków jej użytkowania, rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenie odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi występującymi w środowisku pracy, w zakładzie powinny być zorganizowane odpowiednie pomieszczenia:

 • szatnie do przechowywania odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • pomieszczenia do prania, odkażania, odpylania i suszenia odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

 
I. Wyposażenie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  pracodawca powinien urządzić szatnię w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach.
Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny być suche, w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym. Szatnie mogą być urządzone w suterenach lub w piwnicach, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych i podłóg zabezpieczającej pomieszczenia przed wilgocią i nadmiernymi stratami ciepła oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszczeń. W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące, dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m.
 
Szafy na odzież powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-75M-78711:

 • materiał wykonania: stal
 • wymiary: 1800 mm wysokość x 400 mm szerokość x 480 mm głębokość.
 • Wymogi dodatkowe:
 • drążek poprzeczny,
 • wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian,
 • pólka,
 • przegroda (dzieląca szafkę na dwie połowy).

 
II. Rodzaje szatni
W załączniku 3 r.o.b.h.p., wyróżniono cztery rodzaje szatni:

 • szatnie odzieży własnej pracowników - przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta, nie powinna się stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;
 • szatnie odzieży roboczej i ochronnej - przeznaczone do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
 • szatnie podstawowe - przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • szatnie przepustowe - składające się z części przeznaczonej na odzież własną pracowników, części przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, łączącego obie te części.

 
III. Wymagania techniczne

 1. Szatnia odzieży własnej pracowników powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. W pomieszczeniu szatni powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z szatni. Szatnia taka powinna odpowiadać następującym wymaganiom:
 • powinna być urządzona osobna szatnia dla mężczyzn i osobna dla kobiet; w przypadku zatrudnienia mniej niż 5 pracowników na jednej zmianie szatnie mogą być wspólne dla mężczyzn i kobiet, z tym że powinny być urządzone kabiny do przebierania się (nie dotyczy szatni wieszakowych przeznaczonych dla pracowników niemających obowiązku stosowania odzieży roboczej i ochronnej);
 • powinna być wyposażona w stojaki wieszakowe na odzież własną pracowników; odzież ta, powinna być przechowywana na indywidualnych wieszakach;
 • stojaki wieszakowe powinny być jednopoziomowe i mieć w dolnej części siatkowe półki na obuwie, w górnej zaś - półki na nakrycia głowy, teczki itp.;
 • szerokość przejścia dla obsługi szatni powinna wynosić, co najmniej 1,1 m między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach, zaś, co najmniej 0,95 m między ścianą a zewnętrznym rzędem wieszaków;
 • powinna w niej znajdować się przebieralnia wyposażona w miejsca do siedzenia i wieszaki na odzież; liczba miejsc do siedzenia powinna wynosić co najmniej 30% liczby zatrudnionych na najliczniejszej zmianie (nie dotyczy szatni wieszakowych przeznaczonych dla pracowników niemających obowiązku stosowania odzieży roboczej i ochronnej np. pracownicy biurowi).

 

       2.  Szatnia odzieży roboczej i ochronnej:

 • powinna być urządzona niezależnie od szatni odzieży własnej pracowników - dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży (stwarzające możliwość zanieczyszczenia wnętrz szafy do przechowywania odzieży) lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzież robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spełniać szczególne wymagania higieniczno-sanitarne.
 • w pomieszczeniu szatni, powinno przypadać, co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, z natryskami i szatnią odzieży własnej pracowników.
 • Szatnia taka powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika.

 
       3.  Szatnia podstawowa:

 • tworzona jest zamiast osobnych szatni odzieży własnej pracowników oraz szatni odzieży roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej występuje w tak małym stopniu, że nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników.
 • w szatni, powinno przypadać, co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • szatnia, powinna być wyposażona w dwie szafy pojedyncze lub jedną szafę podwójną dla każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
 • jedna szafa pojedyncza lub jedna część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, zaś druga - na odzież własną pracowników.

 
       4.  Szatnia przepustowa:

 • powinna być urządzona dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie,
 • część szatni przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika;
 • część szatni przeznaczona na odzież własną pracowników powinna odpowiadać wymaganiom stawianym szatniom odzieży własnej pracowników;
 • ruch użytkowników szatni przepustowej pomiędzy obu jej częściami powinien odbywać się wyłącznie przez zespół sanitarny z natryskami.
 • pracodawca powinien urządzić osobną szatnię przepustową dla pracowników mających kontakt z substancjami trującymi. Szatnia ta, powinna spełniać wymagania określone dla szatni przepustowych

wnetrza2